Trang chủ > Văn bản > Quy trình ISO  

Quy trình ISO

DANH MỤC HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

( Ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ - BV ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình)

STT TÊN QUY TRÌNH MÃ QUY TRÌNH TÀI LIỆU
Phòng Quản lý chất lượng    
1 Sổ tay chất lượng Bệnh viện STCL Tải tài liệu
2 Quy trình Kiểm soát tài liệu QT-01 Tải tài liệu
3 Quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-02 Tải tài liệu
4 Quy trình Đánh giá nội bộ QT-03 Tải tài liệu
5 Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp QT-04 Tải tài liệu
6 Quy trình Thực hiện hành động khắc phục - phòng ngừa - cải tiến QT-05 Tải tài liệu
7 Quy trình Họp xem xét của lãnh đạo QT-06 Tải tài liệu
8 Quy trình Quản lý rủi ro QT-07 Tải tài liệu
9 Quy trình Khảo sat sự hài lòng của người bệnh QT-08 Tải tài liệu
10 Quy trình Quản lý, cải tiến chất lượng bệnh viện QT-09 Tải tài liệu
Phòng Tổ chức hành chính    
12 Quy trình quản lý công văn đi và công văn đến QT-TCHC-01 Tải tài liệu
13 Quy trình cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường QT-TCHC-02 Tải tài liệu
14 Quy trình tuyển dụng hợp đồng lao động bằng hình thức thi tuyển/ xét tuyển QT-TCHC-03 Tải tài liệu
15 Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý khoa, phòng, trung tâm thuộc bệnh viện QT-TCHC-04 Tải tài liệu
16 Quy trình xét nâng lương thường xuyên và xét nâng lương trước thời hạn QT-TCHC-05 Tải tài liệu
17 Quy trình quản lý, khai thác hồ sơ cán bộ  QT-TCHC-06 Tải tài liệu
18 Quy trình giải quyết khiếu nại QT-TCHC-07 Tải tài liệu
19 Quy trình điều động viên chức, người lao động QT-TCHC-08 Tải tài liệu
20 Quy trình chế độ ốm - thai sản QT-TCHC-09 Tải tài liệu
21 Quy trình tổ chức họp , hội thảo, hội nghị QT-TCHC-10 Tải tài liệu
Phòng Công nghệ thông tin    
22 Quy trình quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin QT-CNTT-01 Tải tài liệu
23 Quy trình quản lý hệ thống nhà xe QT-CNTT-02 Tải tài liệu
24 Quy trình quản lý phòng máy chủ QT-CNTT-03 Tải tài liệu
25 Quy trình quản lý và sử dụng bộ đàm tại bệnh viện QT-CNTT-04 Tải tài liệu
Phòng Chỉ đạo tuyến    
26 Quy trình Xác định nhu cầu hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật QT-CĐT-01 Tải tài liệu
27 Quy trình Quản lý hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới QT-CĐT-02 Tải tài liệu
28 Quy trình Cử cán bộ luận phiên tuyến dưới QT-CĐT-03 Tải tài liệu
29 Quy trình Quản lý và phản hồi bệnh nhân chuyển tuyến QT-CĐT-04 Tải tài liệu
30 Quy trình Đào tạo tiền hành nghệ tại bệnh viện đa khoa tỉnh QT-CĐT-05 Tải tài liệu
31 Quy trình Đào tạo kèm cặp tại bệnh viện đa khoa tỉnh  QT-CĐT-06 Tải tài liệu
32 Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học QT-CĐT-07 Tải tài liệu
33 Quy trình thông qua đề cường NCKH QT-CĐT-08 Tải tài liệu
34 Quy trình nghiệm thu đề tài NCKH QT-CĐT-09 Tải tài liệu
Phòng Kế hoạch - tổng hợp    
35 Quy trình quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án QT-KHTH-01 Tải tài liệu
36 Quy trình kiểm thảo bệnh nhân tử vong QT-KHTH-02 Tải tài liệu
37 Quy trình tiếp nhận và xử lý đường dây nóng QT-KHTH-03 Tải tài liệu
38 Quy trình cấp trích lục hồ sơ bệnh án, giấy ra viện QT-KHTH-04 Tải tài liệu
39 Quy trình quản lý, kiểm tra tình hình sử dụng thuốc QT-KHTH-05 Tải tài liệu
40 Quy trình tổ chức hội chẩn chuyên môn QT-KHTH-06 Tải tài liệu
41 Quy trình lập và triển khai kế hoạch QT-KHTH-07 Tải tài liệu
42 Quy trình chuyển viện QT-KHTH-08 Tải tài liệu
43 Quy trình chuyển đối tượng QT-KHTH-09 Tải tài liệu
44 Quy trình kiểm tra quy chế chuyên môn QT-KHTH-10 Tải tài liệu
Phòng Điều dưỡng    
45 Quy định Đảm bảo thực hiện 5 đúng trong dùng thuốc cho người bệnh QĐ-ĐD-01 Tải tài liệu
46 Quy định về việc ghi chép biểu mẫu " Phiếu kế hoạch chăm sóc người bệnh" và " Phiếu theo dõi - thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh" QĐ-ĐD-02 Tải tài liệu
47 Quy trình Giao nhận nguồi bệnh trước và sau phẫu thuật QT-ĐD-01 Tải tài liệu
48 Quy trình Công khai thuốc QT-ĐD-02 Tải tài liệu
49 Quy trình Người bệnh mượn và trả đồ vải QT-ĐD-03 Tải tài liệu
50 Quy trình Tổ chức tư vấn - giáo dục sức khỏe QT-ĐD-04 Tải tài liệu
51 Quy trình Lập kế hoạch công tác điều dưỡng bệnh viện  QT-ĐD-05 Tải tài liệu
52 Quy trình Thu gom vỏ lọ thuốc điều trị ung thư QT-ĐD-06 Tải tài liệu
53 Quy trình Phân loại - Thu gom - quản lý vỏ lọ thuốc thường QT-ĐD-07 Tải tài liệu
54 Quy trình Báo cáo công tác điều dưỡng bệnh viện QT-ĐD-08 Tải tài liệu
 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042   * Email: dakhoathaibinh@gmail.com